ජයලත් මනෝරත්න

Personal Info

  • නම ජයලත් මනෝරත්න
  • උපන් දිනය 1948 ජූනි මස 12 වෙනිදා

Biography

Filmography

Trailers & Videos

trailers
x

Miss Jenis Film Trailer (Sinhala)

ThaalaMovie #Lka #NewTrailer 'THAALA' | Official Trailer | MEntertainments

GOAL Movie | Official Trailer | MEntertainments

x